Natječaji za radna mjesta

Čet, 10/15/2020 - 08:00 Autor djecjivr

Dječji Vrtić Žabica raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

  1. Medicinska sestra,1 izvršitelj/ica, 3 sata tjedno,na određeno vrijeme do 30.06.2021.  
  2. Logoped u vrtiću, 1 izvršitelj/ica, 3 sata tjedno,na određeno vrijeme do 30.06.2021.
  3. Odgajatelj predškolske djece, 2 izvršitelja/ice, 40 sati tjedno,na određeno vrijeme do 31.07.2021.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedeće dokumentacije:

  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu
  • utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje posla,
  • dokaz o radnom stažu( potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a ili presliku radne knjižice)
  • uvjerenje u nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ 10/97., 107/07., 94/13.)
  • domovnicu
  • životopis

Kandidati za radno mjesto pod 1. i 2. - pisana suglasnost poslodavca za dopunski rad prema Zakonu o radu (NN 93/14)

Kandidati koji će se u prijavi pozvati na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema čl.102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskograta-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) uz prijavu na natječaj dužne su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja  natječaja na oglasnim pločama vrtića, službenoj stranici Dječjeg vrtića ‘Žabica, odnosno na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od  15. 10. do 22.10.2020. godine.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom šalju se  poštom preporučeno na adresu: Dječji vrtić Žabica,Trg dr.Franje Tuđmana 4, 21238 Otok - za natječaj.

Puni tekst odluke o raspisivanju natječaja dostupan je na poveznici.